Privacyverklaring

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

Bij het uitvoeren van de diensten van De Beddestee als Bed en Breakfast krijgt De Beddestee persoonsgegevens tot haat beschikking. Dat zijn alle gegevens waarvan bekend is dat bij een natuurlijk persoon behoren, of die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon, zoals naam, adres, geboortedatum, enzovoort. De Beddestee is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

De Beddestee zet zich in voor het beschermen en respecteren van uw privacy. Deze privacyverklaring beschrijft uw privacy rechten met betrekking tot de gegevens over u die ij verwerken, evenals de stappen die de Beddestee neemt om uw privacy te beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerkt De Beddestee

Wij verwerken gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, geboortedatum, en –plaats, kopie ID bewijs. Als u contact met ons opneemt dan houden we de correspondentie bij.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om een overnachtingsovereenkomst te kunnen nakomen. Ook gebruiken we de gegevens omdat we moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Tot slot gebruiken wij uw gegevens voor de interne organisatie, bijvoorbeeld voor het verzenden van nieuwsbrieven, het vast leggen van een overnachtingsregister in het kader van de toeristenbelasting enzovoort.

Wat is de grondslag voor de verwerking

In de wet staat dat er steeds een ‘wettelijke grondslag’ moet zijn om uw gegevens, die wij van u hebben, te mogen verwerken. De verwerkingsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens is om uitvoering te geven aan een overnachtingsovereenkomst. Daarnaast is de verwerking vereist om te voldoen aan de verplichtingen van wet- en regelgeving. Tot slot geeft u De Beddestee door en het invullen van een inschrijfformulier en het invullen van een reserveringsaanvraag uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, ook buiten De Beddestee organisatie.

Verstrekken wij gegevens aan derden

De Beddestee verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Dat doen we om te voldoen aan de doelen die hierboven vermeld staan. Een voorbeeld daarvan is het delen van uw gegevens met een bedrijf alwaar u wenst te dineren of zaken wenst te huren voor uw verblijf.

Hoe lang bewaart De Beddestee de persoonsgegevens?

De Beddestee mag (en in sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht dat te doen afhankelijk van het soort gegevens) uw gegevens een aantal jaar bewaren nadat de overnachtingsovereenkomst is beëindigd. Over het algemeen bewaren we de gegevens over de overeenkomst 7 jaar. We bewaren gevoelige persoonsgegevens niet langer dan in redelijkheid nodig is.

Welke rechten heeft u?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u nadere informatie hierover wilt hebben of een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u altijd contact met ons opnemen per e-mail op info@debeddestee.nl. U heeft het recht om te verzoeken dat wij:

A               toegang geven to alle persoonsgegevens die wij over u aanhouden;
B                alle persoonsgegevens aanpassen die gedateerd of onjuist zijn;
C                persoonsgegevens die wij over u aanhouden verwijderen;
D               de manier beperken waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
E                u een kopie leveren van de persoonsgegevens die wij over u aanhouden; of
F                rekening houden met gegronde bezwaren die u hebt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.

Als u gebruik wilt maken van een van uw rechten, stuur dan een e-mail naar info@debeddestee.nl. Als u via e-mail contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, kan De Beddestee u vragen u te identificeren voordat er actie wordt ondernomen op uw verzoek.

Bescherming en beveiliging van uw gegevens

De Beddestee gaat zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze IT-Systemen veilig te houden, ook beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

De Beddestee kan deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen in de wet of rechtspraak. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze omgang met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via: info@debeddestee.nl.

 
Reserveer nu!